Website Banner


 
  น้ำยารักษาไม้ CCA (Copper Chromium Arsenic)
 
     
     » ไม้ที่อัดน้ำยา CCA จะมีผลต่อต้นไม้หรือสวนหรือไม่  
     
 
 
         ไม้ที่อัดน้ำยาสำหรับชิ้นงานในสวน เช่น รั้ว ระเบียง ฯลฯ ไม่ได้มีส่วนผสมหลักเป็น  Arsenic เมื่อ Arsenicซึมเข้าสู่ดินจะเจือจางลง นอกจากนี้พืชยังมีการดูดซึมArsenicเพียงแค่จำนวนน้อยมากด้วย จึงทำให้การใช้ CCA ไม่มีผลอันตรายต่อสวนหรือต้นไม้
 
 
     
 
 
     
     » ระดับความเข้มข้นของน้ำยา CCA ในไม้  
     
 
  ระดับความเข้มข้นของน้ำยา CCA ในไม้ เรียงจากความเข้มข้นน้อยไปหามาก
     - CCA H3 ใช้สำหรับงานไม้ที่ไม่ได้สัมผัสดินโดยตรง โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด โดยห้ามใช้กับชิ้นงานที่สัมผัสพื้นดินโดยตรงและสัมผัสน้ำตลอดเวลา
     - CCA H4 ใช้สำหรับงานไม้ที่สัมผัสพื้นดินโดยตรงโดยห้ามใช้สัมผัสน้ำตลอดเวลาหรือแช่น้ำเช่น การปักไม้ลงไปในดิน  โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด
     - CCA H5 ใช้สำหรับงานไม้ที่ต้องแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาและยังใช้สำหรับงานที่สัมผัสดินโดยตรงได้ เพรียง แต่มีข้อยกเว้นคือห้ามใช้สำหรับงานที่ต้องแช่ในน้ำทะเลโดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด
     - CCA H6 ใช้สำหรับงานที่ต้องการไม้แช่ในน้ำทะเล เช่น ท่าเรือ โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด เพรียง
 
 
     
 
 
     
     » หน้าตาของไม้ที่ถูกอัดด้วยน้ำยา CCA เป็นอย่างไร  
     
 
 
  ไม้ที่ถูกอัดน้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนื่องจากน้ำยาที่อัดสู่ไม้นั้นส่วนใหญ่มีส่วนผสมของทองแดงหรือ Copper อยู่ เมื่อไม้ที่ถูกอัดน้ำยาแห้งและสัมผัสถูกแสงพ้นสีม่วงหรือ (Ultraviolet rays) แล้วแสงจะทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยการจับไนโตรเจนในอากาศให้มารวมกับธาตุอื่นมาผูกติดกับไม้จึงทำให้ไม้เปลี่ยนเป็นสีเขียว แต่อย่างไรก็ตามไม้ที่อัดน้ำยายังสามารถใช้กับสีได้ทุกประเภท โดยเฉพาะสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันเป็นหลักซึ่งจะมีส่วนช่วยไม่ให้น้ำยาCCAในเนื้อไม้ระเหยออกมาได้  
 
 
     
 
 
     
    » การใช้สีน้ำมันในการดูแลรักษาไม้  
     
 
           มีการสำรวจว่าสีน้ำมันจะมีการแทรกซึมเข้าสู่ไม้และอุดรอยต่างๆในเนื้อไม้ปีละอย่างน้อย 1 ครั้งจะช่วยลดการระเหยของจากน้ำยา CCA ในไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลิตภัณฑ์สีที่นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นฟิล์ม จะไม่สามารถช่วยป้องกันได้ดีเทียบเท่ากับสีน้ำมันเนื่องจากฟิล์มสีมีโอกาสจะแตกได้ง่ายเมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ไม้ทำให้มีต้องการขัดสีของผิวไม้บ่อยจึงทำให้มีโอกาสที่จะทำให้น้ำยา CCA ภายในระเหยออกมาได้  
 
     
 
 
     
    » น้ำยา CCA จะซึมออกจากเนื้อไม้ได้หรือไม่  
     
 
          มีความเป็นไปได้ที่น้ำยาจะซึมออกจากเนื้อไม้มาสู่ผิวไม้หรือซึมสู่ดิน แต่การซึมออกมานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
 
        - ชนิดของไม้ที่มีอัดน้ำยา
        - กระบวนการอัดน้ำยาที่ผ่านการเครื่องอัดน้ำยาหรือไม่ได้ผ่านเครื่องอัดน้ำยา ซึ่งถ้าการอัดน้ำยาผ่านเครื่องอัดน้ำยาก็จะมีโอกาสซึมของน้ำยา CCA คือน้อยมาก
        - อายุการใช้งานของไม้ว่านานแค่ไหน
        - การใช้งานของไม้เช่น งานภายนอกอาคาร งานภายในอาคาร งานที่สัมผัสน้ำอยู่ตลอดเวลาหรือไม่
      
        จากสาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้น้ำยาซึมจากเนื้อไม้ได้ แต่ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วโอกาสที่จะซึมออกมานั้นน้อยมาก จะในกรณีที่ใช้ไม้สัมผัสน้ำโดยตรงอยู่ตลอดเวลาเช่น การใช้ทำท่าเรือ ควรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
 
 
     
 
 
     
 
  1 2  
 
     
Current Pageid = 13